Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

Data publikacji: 25.01.2013

W dniu 24 stycznia 2013r. Spółka PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w imieniu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Legg Mason Parasol FIO”), zawiadamia, że fundusz ten posiada samodzielne akcje dające ponad 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PROCHEM S.A. („Spółka”).

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było przekształcenie w dniu 18 stycznia 2013 r. wskazanych poniżej funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI, tj.:

1)      Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

2)      Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

3)      Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

4)      Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, działający pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu posiadały 284.054 szt. akcji Spółki co stanowiło 7,29 % kapitału zakładowego dających prawo do 284.054 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 7,29 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Legg Mason Parasol FIO posiada 284.054 szt. akcji Spółki co stanowi 7,29 % kapitału zakładowego, dających prawo do 284.054 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,29 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie, Legg Mason TFI, działając na podstawie art. 69 a ust. 1 pkt 1 w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a, w imieniu Legg Mason Parasol FIO, Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej „Funduszami”) zawiadamia, że Fundusze posiadają akcje dające ponad 15 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było wskazane wyżej przekształcenie.

Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu, Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadały 610.138 szt. akcji Spółki co stanowiło 15,67 % kapitału zakładowego dających prawo do 610.138 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusze posiadają 610.138 szt. akcji Spółki co stanowi 15,67 % kapitału zakładowego, dających prawo do 610.138 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.