Menu Zamknij

Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 14.02.2019

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 lutego 2019 r. spółka PROCHEM S.A. otrzymała od ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następującą informację:

Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a/ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”), informujemy, że w dniu 13 lutego 2019 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji PROCHEM S.A., co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dniem przeprowadzenia transakcji na rachunkach ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako „Fundusze”) znajdowało się 308.646 akcji Spółki, co stanowiło 10,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 308.646 głosów z tych akcji, co stanowiło 10,51% na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Fundusze posiadają 168.646 akcji Spółki co stanowi 5,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 168.646 głosów z tych akcji, co stanowi 5,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ESALIENS TFI S.A. poinformowała również, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy.
Nie występują głosy z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7 oraz pkt. 8 Ustawy.
Łączna suma głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 Ustawy wynoszą odpowiednio 308.646 oraz 10,51%.

Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, informujemy, że w dniu 13 lutego 2019 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji PROCHEM S.A., co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dniem przeprowadzenia tych transakcji ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”) posiadał 208.844 akcji Spółki, co stanowiło 7,12 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 208.844 głosów z tych akcji, co stanowiło 7,11% na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Fundusz posiada 114.114 akcji Spółki co stanowi 3.89% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 114.114 głosów z tych akcji, co stanowi 3.89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ESALIENS TFI S.A. poinformowała również, że nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy.
Nie występują głosy z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7 oraz pkt. 8 Ustawy.
W zakresie Funduszu łączna suma głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 Ustawy wynoszą odpowiednio 208.844 oraz 7,11%.