Menu Zamknij

Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 24.11.2017

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 listopada 2017 r. Spółka PROCHEM S.A. otrzymała od ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następującą informację:

Uwzględniając art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit a w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujemy, że w dniu 21 listopada 2017 r. przeprowadzone transakcje sprzedaży akcji PROCHEM S.A., co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dniem przeprowadzenia transakcji na rachunkach ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako „Fundusze”) znajdowało się 482.952 akcji Spółki, co stanowiło 12,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 482.952 głosów z tych akcji, co stanowiło 12,40% na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na moment przekazania zawiadomienia na rachunkach Funduszy znajduje się 482.288 akcji Spółki co stanowi 12,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 482.288 głosów z tych akcji, co stanowi 12,38 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.