Menu Zamknij

Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 23.03.2018

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 marca 2018 r. Spółka PROCHEM S.A. otrzymała od ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następującą informację:

Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 lit a/, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a/ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”), informujemy, że w dniu 21 marca 2018 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji PROCHEM S.A., co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dniem przeprowadzenia transakcji na rachunkach ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako „Fundusze”) znajdowało się 482.199 akcji Spółki, co stanowiło 12,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 482.199 głosów z tych akcji, co stanowiło 12,38% na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na moment przekazania zawiadomienia na rachunkach Funduszy znajduje się 354.525 akcji Spółki co stanowi 9,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 354.525 głosów z tych akcji, co stanowi 9,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ESALIENS TFI S.A. poinformowała również, że nie występuję podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy.
Nie występują głosy z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7 oraz pkt. 8 Ustawy
Łączna suma głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 Ustawy wynoszą odpowiednio 482.199 oraz 12,38%.

Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”), informujemy, że w dniu 21 marca 2018 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji PROCHEM S.A., co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dniem przeprowadzenia tych transakcji na rachunku Funduszu znajdowało się 198.145 akcji Spółki, co stanowiło 5,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 198.145 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,09% na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na moment przekazania zawiadomienia na rachunku Funduszu znajduje się 145.681 akcji Spółki co stanowi 3,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 145.681 głosów z tych akcji, co stanowi 3,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nie występuję podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy.

Nie występują głosy z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7 oraz pkt. 8 Ustawy
W zakresie Funduszu, łączna suma głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 Ustawy wynoszą odpowiednio 198.145 oraz 5,09%.