Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Copernicus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Zwołanie ZWZA PROCHEM S.A.

Data publikacji: 20.04.2017

Spółka PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:
W wyniku zawarcia, w dniu 13 kwietnia 2017 r., transakcji kupna 19 721 akcji PROCHEM S.A. (dalej jako „Spółka”) przez Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako „Fundusz”) nastąpiło przekroczenie progu stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusz powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zmianą Fundusz posiadał 183 734 akcji Spółki, co stanowiło 4,72% kapitału zakładowego oraz posiadał 183 734 głosy z tych akcji, co stanowiło 4,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu transakcji kupna Fundusz posiadał 203 455 akcji Spółki, co stanowiło 5,22% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dawały 203 455 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,22 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Fundusz poinformował, że nie istnieją:

  • podmioty zależne od Funduszu, posiadające akcje Spółki;
  • inne niż Fundusz, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, które posiadałyby akcje Spółki;
  • osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;


Fundusz poinformował również, że nie przysługuje Funduszowi prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 ww. Ustawy.