Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 09.08.2023

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 09 sierpnia 2023 r., Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki Stevena Tappana zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest następstwem obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.355.000,00 zł do kwoty 2.005.000,00 zł, tj. o kwotę 350.000 zł w drodze umorzenia 350.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którym odpowiada 350.000 głosów.


Przed zmianą Steven Tappan posiadał 1 002 450 akcji Spółki, co stanowiło 42,57 % kapitału zakładowego oraz posiadał 1 002 450 głosów z tych akcji, co stanowiło 42,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Po zmianie Steven Tappan posiada 1 002 450 akcji Spółki, co stanowi 50,00 % kapitału zakładowego oraz posiada 1 002 450 głosów z tych akcji, co stanowi 49,97 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje PROCHEM S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.


Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (plik do pobrania).