Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A.


Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A.

Data publikacji: 17.08.2022

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 r., Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”) zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego przez OFE PZU udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest następstwem obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.935.000,00 zł do kwoty 2.355.000,00 zł, tj. o kwotę 580.000 zł w drodze umorzenia 580.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którym odpowiada 580.000 głosów. Kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 2.355.000,00 zł i dzieli się na 2.355.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, dających łącznie prawo do 2.356.160 głosów.


Przed zmianą OFE PZU posiadał 284 916 akcji Spółki, co stanowiło 9,708 % kapitału zakładowego oraz posiadał 284 916 głosy z tych akcji, co stanowiło 9,704 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po zmianie OFE PZU posiada 284 916 akcji Spółki, co stanowi 12,098 % kapitału zakładowego oraz posiada 284 916 głosy z tych akcji, co stanowi 12,092 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.


OFE PZU. poinformował również, że:
– nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki PROCHEM SA,
– nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy.


Skan zawiadomienia stanowi (plik do pobrania) do niniejszego raportu.