Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A.


Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A.

Data publikacji: 19.08.2022

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 r., Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki Stevena Tappana zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest następstwem obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.935.000,00 zł do kwoty 2.355.000,00 zł, tj. o kwotę 580.000 zł w drodze umorzenia 580.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którym odpowiada 580.000 głosów.

Przed zmianą Steven Tappan posiadał 1 000 000 akcji Spółki, co stanowiło 34,07 % kapitału zakładowego oraz posiadał 1 000 000 głosów z tych akcji, co stanowiło 33,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po zmianie Steven Tappan posiada 1 000 000 akcji Spółki, co stanowi 42,46 % kapitału zakładowego oraz posiada 1 000 000 głosów z tych akcji, co stanowi 42,4 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje PROCHEM S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.

Skan zawiadomienia stanowi (plik do pobrania) do niniejszego raportu.