Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 08.08.2023

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 08 sierpnia 2023 r., Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”) zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego przez OFE PZU udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest następstwem obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.355.000,00 zł do kwoty 2.005.000,00 zł, tj. o kwotę 350.000 zł w drodze umorzenia 350.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którym odpowiada 350.000 głosów. Kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 2.005.000,00 zł i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, dających łącznie prawo do 2.006.160 głosów.

Przed zmianą OFE PZU posiadał 284 916 akcji Spółki, co stanowiło 12,098 % kapitału zakładowego oraz posiadał 284 916 głosy z tych akcji, co stanowiło 12,092% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po zmianie OFE PZU posiada 284 916 akcji Spółki, co stanowi 14,210 % kapitału zakładowego oraz posiada 284 916 głosy z tych akcji, co stanowi 14,202 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

OFE PZU poinformował również, że:

– nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki PROCHEM SA,
– nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
– nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (plik do pobrania).