Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 09.05.2019

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09 maja 2019 r., Spółka otrzymała od ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następującą informację:

Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a/ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”), informujemy, że w dniu 06 maja 2019 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji PROCHEM S.A., co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dniem przeprowadzenia transakcji na rachunkach ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, ESALIENS Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusze”) znajdowało się 168.646 akcji Spółki, co stanowiło 5,75 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 168.646 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Fundusze nie posiadają akcji Spółki.

ESALIENS TFI S.A. poinformowała również, że nie występują podmioty zależne do Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy.

Nie występują głosy z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7 oraz pkt. 8 Ustawy.
Łączna suma głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 Ustawy wynoszą odpowiednio 168.646 oraz 5,74 %.