Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 13.09.2018

Zarząd PROCHEM S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 września 2018 roku otrzymał od akcjonariusza spółki, p. Stevena Tappana zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz o przekroczeniu poziomu 25 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiła na skutek umorzenia 960.000 akcji Spółki o wartości nominalnej, którym odpowiada 960.000 głosów, o którym to fakcie Spółka informowała raportem nr 39 w dniu 11 września 2018 r.

Przed zmianą p. Steven Tappan posiadał łącznie 965 000 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 24,78 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 965 000 głosów, stanowiących 24,77 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie udziału p. Steven Tappan posiada łącznie 965 000 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowią 32,88 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 965 000 głosów, stanowiących 32,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, w wyniku powyższego zdarzenia udział p. Stevana Tappana w ogólnej liczby głosów w Spółce przekroczył 25 %.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje PROCHEM S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.