Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariusza o przekroczeniu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez akcjonariusza o przekroczeniu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 19.08.2020

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r., Spółka otrzymała od pełnomocnika Stevena George’a Tappana – akcjonariusza Spółki – następującą informację:

„Działając w imieniu Pana Stevena George’a Tappana (pełnomocnictwo wraz z opłatą w aktach sprawy w Urzędzie KNF w związku z ogłoszeniem wezwania), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zmianami) („Ustawa”), niniejszym zawiadamiamy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz następującym adresem ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019753 („Prochem”) posiadanych przez Pana Stevena George’a Tappana.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.
W dniu 18 sierpnia 2020 r. Pan Steven George Tappan, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w okresie od 30 lipca 2020 roku do 12 sierpnia 2020 roku włącznie w ramach wezwania ogłoszonego przez Pana Stevena George’a Tappana 10 lipca 2020 roku do zapisywania się na sprzedaż akcji Prochem, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Prochem oraz w ogólnej liczbie głosów w Prochem odpowiednio do poziomu ok. 33,228 % i ok. 33,215 % („Transakcja”). W rezultacie Pan Steven George Tappan przekroczył próg 33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Prochem.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Przed rozliczeniem Transakcji, Pan Steven George Tappan posiadał bezpośrednio 968.500 akcji Prochem, stanowiących ok. 32,998% kapitału zakładowego Prochem, uprawniających do 968.500 głosów na walnym zgromadzeniu Prochem, stanowiących ok 32,985% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Prochem.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia, po rozliczeniu Transakcji, Pan Steven George Tappan bezpośrednio posiada 975.250 akcji, stanowiących ok. 33,228 % kapitału zakładowego Prochem, uprawniających do 975.250 głosów na walnym zgromadzeniu Prochem, stanowiących ok. 33,215 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Prochem.

4. Podmioty zależne akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Prochem.
Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
Nie dotyczy.

6. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.
Nie dotyczy.

7. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Jak opisano w punkcie 3 powyżej”