Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariusza o przekroczeniu 10 % ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez akcjonariusza o przekroczeniu 10 % ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 09.05.2019

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09 maja 2019 r., Spółka otrzymała od APUS S.A. z siedzibą w Warszawie następującą informację:

Przekroczenie progu stanu posiadania akcji PROCHEM S.A. powyżej 10% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zawarcia, w dniu 08 maja 2019 r., transakcji kupna 168 646 akcji Spółki.

Przed zmianą APUS S.A., posiadała 143.123 akcji Spółki, co stanowiło 4.88 % kapitału zakładowego oraz posiadała 143.123 głosy z tych akcji, co stanowiło 4,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu transakcji kupna APUS S.A. posiada 311.769 akcji Spółki, co stanowi 10,62 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dają 311.769 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,62 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

APUS S.A. poinformowała również, że:

  • nie występują podmioty zależne do APUS S.A. posiadające akcje Spółki
  • nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  • APUS S.A. nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 ww. Ustawy, w związku z czym łączna suma głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 Ustawy wynoszą odpowiednio 143.123 oraz 4,87 %.