Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następcę prawnego Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.


Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następcę prawnego Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.

Data publikacji: 10.01.2013

W dniu 9 stycznia spółka otrzymała informację jak niżej:

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., następca prawny Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. w wyniku łączenia się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS otrzymanym w dniu 3 stycznia 2013 r., informuje o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PROCHEM S.A.

Zmiana, o której mowa powyżej wynika z wygaśnięcia z dniem 2 stycznia 2013r. umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy Legg Mason zawartych przez Legg Mason TFI S.A. z Legg Mason ZarządzanieAktywami S.A. przez co wygasło uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. do wykonywania w imieniu klientów prawa głosu z akcji Spółki.

Przed dniem 2 stycznia 2013 r. na rachunkach klientów, dla których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. posiadało uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, znajdowało się 610 138 akcji Spółki, co stanowiło 15,67 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 610 138 głosów z tych akcji, co stanowiło 15,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiada prawa do głosowania z akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednocześnie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Legg Mason TFI S.A. są uprawnione do samodzielnego wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nie akcji.