Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A. złożone przez Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Subfundusz Spółek Wzrostowych)

Data publikacji: 26.03.2018

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 marca 2018 r. Spółka PROCHEM S.A. otrzymała od Copernicus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „TFI”) następującą informację:

Działając w imieniu TFI, występującego jako organ zarządzanych przez TFI funduszy Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako „VFPA FIZ) oraz Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako Subfundusz „FIO”) (oba fundusze zwane łącznie dalej Funduszami), w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a/ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”), niniejszym zawiadamiamy o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie posiadanych przez Fundusze oraz zmniejszeniu dysponowaną przez Fundusze ogólną liczbą głosów w Spółce poniżej progu 5%.

Zmiana stanu posiadania powodująca zmniejszenie dysponowaną przez Fundusze ogólną liczbą głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiła na skutek zawarcia przez Fundusze transakcji w dniu 21 marca 2018 r. (dalej łącznie jako „Transakcje”).

Przed przeprowadzeniem Transakcji VFPA FIZ posiadał 239 690 akcji Spółki, reprezentujących 6,15 % kapitału zakładowego PROCHEM S.A, dających prawo do 239 690 głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A, stanowiących 6,15 % ogólnej liczby głosów w PROCHEM S.A.
Subfundusz FIO posiadał 1345 akcji PROCHEM S.A., reprezentujących 0,03 % kapitału zakładowego PROCHEM S.A., dających prawo do 1345 głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A., stanowiących 0,03% ogólnej liczby głosów w PROCHEM S.A.

Po przeprowadzeniu Transakcji VFPA FIZ posiada 176 226 akcji Spółki, reprezentujących 4,52 % kapitału zakładowego PROCHEM S.A, dających prawo do 176 226 głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. stanowiących 4,52 % ogólnej liczby głosów w PROCHEM S.A.
Subfundusz FIO posiada 989 akcji PROCHEM S.A., reprezentujących 0,03 % kapitału zakładowego PROCHEM S.A., dających prawo do 989 głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A., stanowiących 0,03% ogólnej liczby głosów w PROCHEM S.A.

Fundusze posiadają łącznie 177 215 akcji PROCHEM S.A., reprezentujących 4,55 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 177 215 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 4,55% ogólnej liczby głosów w Spółce.

TFI poinformowało również, że:

  • nie istnieją podmioty zależne od Funduszy, posiadające akcje PROCHEM S.A;
  • nie istnieją inne niż Fundusze, fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, które posiadałyby akcje PROCHEM S.A;
  • w odniesieniu do Funduszy nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 Ustawy;
  • nie przysługuje Funduszom prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 ww. Ustawy.