Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej przez udziałowca spółki


Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej przez udziałowca spółki

Data publikacji: 18.10.2013

W dniu 18.10.2013 Steve Tappan – udziałowiec spółki PROCHEM S.A. zawiadomił Zarząd spółki , że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PROCHEM S.A., zmieniła się o 5,9696%.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PROCHEM S.A. było podjęcie uchwały o rozwiązaniu i zakończeniu działalności oraz o podziale majątku spółki Prochem Holding Spółka Komandytowa M. Garliński (zwana Prochem Holding). Na podstawie uchwały o podziale majątku spółki Prochem Holding, spółka Prochem Holding w dniu 16 października 2013 r. wydała 232.616 akcji PROCHEM S.A. Wartość jednej przenoszonej akcji ustalono zgodnie z kursem zamknięcia sesji giełdowej z dnia 15 października 2013 roku, tj. 25,50 zł. Łączna wartość przenoszonych akcji wyniosła 5.931.708,00 zł.

Przed zmianą Steve Tappan posiadał 277.181 akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 7,1163% kapitału zakładowego, a akcje te dawały prawo do wykonania 277.181 głosów na WZA PROCHEM S.A. co odpowiadało 7,1133% ogólnej liczby głosów.

Na dzień niniejszego zawiadomienia całkowity stan posiadanych przez Steva Tappana akcji spółki PROCHEM S.A. wynosi 509.797 szt., co stanowi 13,0885% kapitału zakładowego, oraz 509.797 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 13,0829% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PROCHEM S.A.

Jednocześnie Steve Tappan informuje, że w dniu 17 października 2013 roku przystąpił do Porozumienia PHC z innymi osobami, dotyczącego współpracy przy wykonywaniu praw z posiadanych akcji w spółce PROCHEM Spółka Akcyjna w Warszawie przez byłych wspólników rozwiązanej spółki komandytowej pod firmą „Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa” z siedzibą w Warszawie.