Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.


Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

Data publikacji: 28.12.2017

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku otrzymał od POROZUMIENIA PHC zawiadomienie o zmianie posiadanego dotychczas przez Członków POROZUMIENIA PHC udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów nastąpiła na skutek nabycia w dniu 22 grudnia 2017 r., przez osoby będące Członkami Porozumienia PHC, łącznie 206 200 akcji Spółki.

Zgodnie z ostatnim zaraportowanym przez POROZUMIENIE PHC stanem posiadania, przed powyższymi transakcjami Członkowie POROZUMIENIA PHC posiadali łącznie 662 849 akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 17.01 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 663 749 głosów, stanowiących 17.03 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie udziału Członkowie POROZUMIENIA PHC posiadają łącznie 897 261 sztuk akcji Spółki, które stanowią 23.04 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 898 361 głosów, stanowiących 23.06 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

POROZUMIENIE PHC zawiadomiło również, że na skutek wymienionych wyżej transakcji nastąpiło przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w PROCHEM S.A.

Brak jest podmiotów zależnych od POROZUMIENIA PHC, posiadających akcje PROCHEM S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

POROZUMIENIE PHC nie posiada również instrumentów finansowych, które po upływie terminu płatności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne o którym mowa w art. 69 b ust. 1 pkt1) i 2) Ustawy o obrocie.