Menu Zamknij

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pod nazwą „POROZUMIENIE PHC” dające prawo do wykonywania prawa głosu ponad 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki


Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pod nazwą „POROZUMIENIE PHC” dające prawo do wykonywania prawa głosu ponad 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki

Data publikacji: 18.10.2013

W dniu 18.10.2013 r. Zarząd Spółki PROCHEM S.A. otrzymał zawiadomienie jak niżej:

„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia zawarły POROZUMIENIE PHC – porozumienie o współpracy przy wykonywaniu praw z posiadanych akcji w spółce PROCHEM Spółka Akcyjna w Warszawie przez byłych wspólników rozwiązanej spółki komandytowej pod firmą: Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. Zawarte Porozumienie PHC będzie obowiązywać do 31 grudnia 2016 roku.

Członkowie porozumienia dysponują wspólnie 1.178.320 akcjami spółki PROCHEM S.A., co daje prawo do wykonywania 1.179.920 głosów na WZA PROCHEM S.A., co odpowiada 30,2803% ogólnej liczby głosów i stanowi 30,2521% kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Członkowie Porozumienia PHC upoważnili Koordynatora Porozumienia PHC do wykonywania obowiązków informacyjnych, o których mowa w wyżej powołanej ustawie. Na Koordynatora Porozumienia PHC wybrano pana Marka Garlińskiego.”

Lista osób przystępujących do POROZUMIENIA PHC