Menu Zamknij

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.


Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

Data publikacji: 22.12.2017

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku otrzymał od akcjonariusza spółki, p. Andrzeja Karczykowskiego zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w PROCHEM S.A.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w PROCHEM S.A. (dalej jako „Spółka”) nastąpiło w wyniku zawarcia, w dniu 22 grudnia 2017 r., transakcji kupna 140 000 akcji Spółki.

Przed zmianą p. Andrzej Karczykowski posiadał 134 586 akcji Spółki, co stanowiło 3,46% kapitału zakładowego i uprawniało do 134 586 głosów, stanowiących 3,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie p. Andrzej Karczykowski posiada 274 586 akcji Spółki, co stanowi 7,05 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 274 586 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,05 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Andrzej Karczykowski poinformował również, że:
– nie istnieją podmioty zależne ode niego, posiadające akcje Spółki;
– nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
– nie przysługuje mu prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 ww. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”).

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.