Menu Zamknij

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.


Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

Data publikacji: 14.10.2016

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 13 października 2016 roku otrzymał od akcjonariusza spółki, p. Stevena Tappana zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% głosów w ogólnej liczbie głosów w PROCHEM S.A.

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w PROCHEM S.A. nastąpiło na skutek nabycia w dniu 7 października 2016 r. w trakcie sesji giełdowej oraz w ramach pozasesyjnych transakcji pakietowych łącznie 133 176 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału p. Steven Tappan posiadał łącznie 581 824 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 14,94 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 581 824 głosów, stanowiących 14,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie udziału p. Steven Tappan posiada łącznie 715 000 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowią 18,36 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 715 000 głosów, stanowiących 18,35 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje PROCHEM S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.