Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną PROCHEM S.A.


Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną PROCHEM S.A.

Data publikacji: 30.11.2015

W dniu 30 listopada 2015 r. Spółka PROCHEM S.A. otrzymała informacje od spółki zależnej – PKI PREDOM Sp. z o.o. o zawarciu przez nią z klientem przemysłowym umowy o wykonanie prac projektowych i pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla obiektu produkcyjnego.

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie PKI PREDOM będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów. Emitent przewiduje, że będzie ono przekraczało 10% wartości kapitałów własnych Emitenta i w związku z tym umowa została uznana za znaczącą.

Termin wykonania – III kwartał 2016 r.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 250 tys. złotych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych.