Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 21.11.2017

W dniu 21 listopada 2017 r. spółka PROCHEM S.A. otrzymała podpisaną umowę z BIOAGRA S.A. o wykonanie prac projektowych i pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla rozbudowy i modernizacji instalacji technologicznej.

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie PROCHEM S.A. będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów. Emitent przewiduje, że będzie ono przekraczało 10% wartości kapitałów własnych.
Termin wykonania – III kwartał 2018 r.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 480 tys. złotych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, ale nie więcej niż 2,4 mln złotych.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na przewidywaną wartość umowy.