Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 20.06.2018

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że zaparafował i podpisał ze spółką BIOAGRA S.A. umowę Generalnego Wykonawstwa „pod klucz” instalacji kogeneracji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice”. Jej podpisanie ze strony BIOAGRA S.A. wymaga zgód korporacyjnych, których uzyskanie nastąpi do 30 maja br.

Wynagrodzenie PROCHEM S.A określono ryczałtowo na kwotę 33 120 000 PLN netto.
Termin wykonania – 31 sierpnia 2019 r.
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 10% wynagrodzenia. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na przewidywaną wartość umowy.