Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że podpisał ze spółką BIOAGRA S.A. umowę o wykonanie prac projektowych i pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla rozbudowy i modernizacji instalacji technologicznych w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice”. Jej podpisanie ze strony BIOAGRA S.A. wymaga zgód korporacyjnych, których uzyskanie nastąpi do 22 czerwca br.

Umowa wchodzi w życie w zakresie części prac projektowych w dniu jej podpisania przez Strony. Wynagrodzenie PROCHEM S.A. z tytułu wstępnych prac projektowych wyniesie 4.937.540 złotych.

Umowa wchodzi w życie w zakresie pozostałych prac projektowych oraz realizacji dostaw technologicznych i robót budowlano-montażowych po przekazaniu przez BIOAGRA S.A. pisemnej decyzji o rozpoczęciu realizacji umowy w pełnym zakresie. Decyzja ta będzie uwarunkowana uzyskaniem wsparcia finansowego na realizację inwestycji; umowa przewiduje przekazanie do PROCHEM S.A. tej decyzji do dnia 31 sierpnia 2018.

Termin wykonania określony w umowie – 16 miesięcy od wejścia w życie umowy w pełnym zakresie.

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie PROCHEM S.A. będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 2,4 mln złotych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, ale nie więcej niż 12 mln złotych.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na przewidywaną wartość umowy – powyżej 150 mln złotych.