Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 16.11.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie nr 32 z dnia 20 czerwca 2018 r. informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. otrzymał od BIOAGRA S.A. potwierdzenie rozpoczęcia realizacji w pełnym zakresie umowy o wykonanie prac projektowych i pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla rozbudowy i modernizacji instalacji technologicznych w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice”.
Termin wykonania określono w umowie na I półrocze 2020 roku.

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd ostateczna wysokość wynagrodzenia PROCHEM S.A. będzie możliwa do określenia po rozliczeniu poniesionych kosztów, przy czym biorąc pod uwagę budżet inwestycji oraz rozmiar prac, przewidywane wynagrodzenie wyniesie ponad 150 mln zł.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 2,4 mln złotych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, ale nie więcej niż 12 mln złotych.