Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 19.07.2021

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 19 lipca 2021 r. otrzymał podpisaną umowę, którą Emitent zawarł z BIOAGRA S.A. o generalną realizację Inwestycji dla budowy instalacji pod nazwą „Budowa Kolumny Próżniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi do poprawy parametrów jakościowych etanolu w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice”.

Termin wykonania umowy określono na maj 2022 roku.

Wynagrodzenie Emitenta obejmuje wynagrodzenie za prace projektowe oraz wynagrodzenie za Generalną Realizację Inwestycji, w tym marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd ostateczna wysokość wynagrodzenia PROCHEM S.A. będzie możliwa do określenia po rozliczeniu poniesionych kosztów. Biorąc pod uwagę budżet inwestycji oraz rozmiar prac, przewidywane wynagrodzenie Emitenta wyniesie powyżej 15 mln zł.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 300.000,00 złotych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, jednakże do kwoty nie przekraczającej 1,5 mln złotych.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi wartość umowy.