Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 05.09.2022

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 05 września 2022 r. otrzymał podpisaną przez BIOAGRA S.A. umowę o generalną realizację inwestycji obejmującej budowę instalacji pod nazwą „Instalacja do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym”.

Termin wykonania umowy określono na czerwiec 2023 roku.

Wynagrodzenie Emitenta obejmuje wynagrodzenie za prace projektowe oraz wynagrodzenie za Generalną Realizację Inwestycji, w tym marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd ostateczna wysokość wynagrodzenia PROCHEM S.A. będzie możliwa do określenia po rozliczeniu poniesionych kosztów. Biorąc pod uwagę budżet inwestycji oraz rozmiar prac, przewidywane wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok 45 mln zł netto.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, których maksymalna wartość ograniczona jest do 0,5 mln złotych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, jednakże do kwoty nie przekraczającej 2,5 mln złotych.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na przewidywaną wartość umowy.