Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 20.02.2015

W dniu 20 lutego 2015 r. spółka PROCHEM S.A. podpisała z klientem przemysłowym umowę o wykonanie prac projektowych i pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla obiektu produkcyjnego.

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie PROCHEM S.A. będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów. Emitent przewiduje, że będzie ono przekraczało 10% wartości kapitałów własnych i w związku z tym umowa została uznana za znaczącą.

Termin wykonania – III kwartał 2016 r.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 405 tys. złotych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, ale nie więcej niż 2,5 mln złotych.