Menu Zamknij

Zawarcie umowy


Zawarcie umowy

Data publikacji: 26.04.2024

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że Emitent, w dniu 26.04.2024 r. zawarł z ORLEN Synthos Green Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę ramową dotyczącą świadczenia przez Emitenta na rzecz wskazanego podmiotu usług eksperckich, inżynieryjnych i projektowych oraz pełnienie roli doradcy technicznego podczas przygotowania i realizacji inwestycji związanej z budową SMR (Small Modular Reactors).

Umowa określa warunki współpracy, w szczególności stawki godzinowe, którymi Strony będą się posługiwały przy określeniu wynagrodzenia za poszczególne Zlecenia, które Emitent wykonywać będzie w przyszłości.Wynagrodzenie oraz termin wykonania usług przez Emitenta będą określane każdorazowo dla poszczególnych zleceń w oparciu o ich zakres.

W przypadku otrzymania zleceń Emitent będzie informował o tym fakcie w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy.