Menu Zamknij

Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy


Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

Data publikacji: 28.06.2013

W dniu 28.06.2013 r. PROCHEM Spółka Akcyjna podpisała umowę z firmą BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą w Rzeszowie na realizację robót żelbetowych w ramach inwestycji pn. „Centrum Biurowo – Usługowe” przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie, dla której PROCHEM S.A. pełni funkcję Generalnego Realizatora Inwestycji.

Wartość umowy – 19,7 mln PLN NETTO.

Termin zakończenia – marzec 2014 r.

Kary umowne za niedotrzymanie terminów przejściowych i terminu końcowego nie mogą przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia dodatkowego odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Umowa przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.