Menu Zamknij

Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy. Raport uzupełniający do raportu bieżącego nr 14 z dnia 21.12.2012 r.


Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy. Raport uzupełniający do raportu bieżącego nr 14 z dnia 21.12.2012 r.

Data publikacji: 23.05.2013

W dniu 22 maja 2013 r. spółka PROCHEM S.A. podpisała umowę z Solvay Advanced Silicas Poland Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej, kompletację dostaw i zarządzanie realizacją (EPCM) dla budowy zakładu produkcji krzemionki wysokodyspersyjnej stosowanej w produkcji opon energooszczędnych. Zakład zlokalizowany będzie we Włocławku, a jego roczna zdolność produkcyjna to 85 tys. ton.

Wartość umowy – 10,9 mln PLN (BRUTTO) Termin wykonania – ok. 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 10% wynagrodzenia netto. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych ale nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące dodatkowego wynagrodzenia premiowego, jego wartość jest ograniczona do 20% wynagrodzenia netto.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość tej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna Art.56 ust.1 pkt 2