Menu Zamknij

Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy


Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

Data publikacji: 04.06.2012

W dniu 4 czerwca 2012 r. spółka PROCHEM S.A. otrzymała podpisaną umowę z Inowrocławskimi Kopalniami Soli „SOLINO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji pod nazwą „Infrastruktura technologiczna do nowych otworów eksploatacyjnych KS i PMRiP Góra”.

Wartość umowy – 21 625 860 PLN (BRUTTO)

Termin wykonania – wrzesień 2013 rok

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 60% wynagrodzenia netto.

Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość tej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.