Menu Zamknij

Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy


Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

Data publikacji: 12.07.2012

W dniu 12 lipca 2012 r. PROCHEM Spółka Akcyjna podpisała umowę z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. z siedzibą w Republice Białorusi w Swisłocz.

Przedmiotem umowy jest budowa pod klucz zespołu instalacji do produkcji wysokooczyszczonej parafiny, olejów i smarów wraz z rozbudową kompleksu energetycznego.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 48 200 000 EUR plus cło i podatki (w tym VAT) naliczone na terenie Białorusi. Umowa ma być finansowana z kredytu bankowego. Płatności dokonywane będą z ustanowionych akredytyw. Umowa przewiduje udzielenie 15 % zaliczki. Termin wykonania robót wynosi 33 miesiące. Terminy i zobowiązania umowne rozpoczynają swój bieg od ostatecznej decyzji o udzieleniu kredytu (potwierdzenie finansowania) i ustanowienia akredytywy. W przypadku braku potwierdzenia finansowania umowa ulega rozwiązaniu.

Umowa przewiduje kary umowne za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania umowy w wysokości 0,01% ceny umownej za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% ceny umownej. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar, ale nie więcej niż 10% ceny umownej.