Menu Zamknij

Wykonanie wyroku w sprawie z powództwa Emitenta p-ko PERN S.A.


Wykonanie wyroku w sprawie z powództwa Emitenta p-ko PERN S.A.

Data publikacji: 15.11.2017

W nawiązaniu do informacji zawartych w raportach okresowych PROCHEM S.A. („Emitent”) w zakresie postępowania sądowego dotyczącego rozliczenia przerwanego w dniu 10 listopada 2005 roku kontraktu na Generalną Realizację Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rurociąg w relacji ST-1 Adamowo – Baza Surowcowa Plebanka” zawartego z PERN S.A. przez konsorcjum, którego liderem był Emitent oraz raportu bieżącego nr 19 / 2017 z dnia 30 października 2017 r., Zarząd Emitenta informuje, że  w dniu 14 listopada 2017 r. Emitent otrzymał potwierdzenie wpływu na jego rachunek bankowy kwoty 91 117 644,15 zł tytułem należności głównej i odsetek ustawowych, na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, z dnia 22 października 2015 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 30 października 2017 r. wydanych w postępowaniu przeciwko PERN S.A. Udział Emitenta w otrzymanej kwocie wynosi około 50%.

Przewidywany wpływ podanej wyżej okoliczności na wynik Emitenta został opisany w raporcie okresowym za III kwartał, opublikowanym w dniu 14 listopada 2017 r.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wysokość egzekwowanej kwoty.