Menu Zamknij

Ustanowienie przez emitenta poręczenia kredytu


Ustanowienie przez emitenta poręczenia kredytu

Data publikacji: 21.04.2015

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. udzielił poręczenia do umowy kredytu, którą jednostka współzależna Emitenta – Irydion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Jednostka Współzależna”) zawarła w dniu 20 kwietnia 2015 r. z działającymi w konsorcjum bankami mBank S.A. i mBank Hipoteczny S.A („Banki”).
Kredyt został udzielony w wysokości 43.469.097,00 PLN na realizację projektu deweloperskiego Astrum Business Park w Warszawie.

Poręczenie na rzecz Banków jest udzielone do wysokości 50% kwoty kredytu, tj. do kwoty 21.734.548,50 zł.
Nie określono wynagrodzenia za udzielone poręczenie. Poręcznie zostało udzielone do dnia 20 września 2016 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. zawarł umowę zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w Jednostce Współzależnej na rzecz Banków. Umowa obejmuje ustanowienie zastawu rejestrowego na 4.500 udziałach, o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.500.000,00 PLN. Udziały te stanowią 50 % kapitału zakładowego Jednostki Współzależnej. Udziały dają prawo do 4.500 głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Udziały Emitenta w Jednostce Współzależnej stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta.
Zastaw rejestrowy na udziałach stanowić ma zabezpieczenie wskazanego wyżej kredytu.
O wpisaniu powyższego zastawu do rejestru zastawów i ustanowieniu zastawu Emitent poinformuje odrębnym raportem.