Menu Zamknij

Umowa kredytowa pomiędzy PROCHEM S.A. a mBank S.A.


Umowa kredytowa pomiędzy PROCHEM S.A. a mBank S.A.

Data publikacji: 30.12.2016

Zarząd PROCHEM S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku otrzymał podpisane przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dokumenty, na mocy których bank przyznał Emitentowi prawo do korzystania, w ramach maksymalnego limitu w wysokości 24.000.000 PLN, z następujących produktów:

1. akredytyw bez pokrycia z góry, z ostatecznym terminem ważności akredytywy do dnia 28.04.2020 r.

2. gwarancji z terminem ważności do 36 miesięcy od daty wystawienia, z ostatecznym terminem ważności gwarancji do dnia 28.04.2020 r.

3. kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN, do maksymalnej kwoty 6.000.000 PLN, z ostatecznym termin spłaty kredytu do dnia 30.06.2017 r.

4. kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym w walucie PLN, przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności, do maksymalnej kwoty 6.000.000 PLN, z ostatecznym terminem spłaty kredytu do dnia 30.06.2017 r.


Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Emitenta, wynikających z udostępnienia powyższych produktów stanowi:

a) 5 (pięć) weksli in blanco wystawionych przez Emitenta odnoszących się do wystawionych gwarancji,
b) zastaw rejestrowy na 8.874 udziałach spółki zależnej PREDOM Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 443.700 PLN, stanowiących własność spółki zależnej od Emitenta – Prochem Inwestycje Sp. z o.o.,
c) zastaw rejestrowy na 176.455 akcjach spółki zależnej Elektromontaż Kraków S.A., o łącznej wartości nominalnej 882.275 PLN, stanowiących własność spółki zależnej od Emitenta – Prochem Inwestycje Sp. z o.o.,
d) weksel in blanco wystawiony przez Emitenta, awalowany przez spółkę zależną Elektromontaż Kraków S.A.


Pozostałe warunki na jakich zostały udostępnione powyższe produkty kredytowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a mBank S.A. lub osobami nim zarządzającymi nie istnieją inne powiązania poza standardowymi usługami bankowymi świadczonymi przez mBank S.A. na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.
Umowa Kredytowa jest umową znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość przyznanego przez mBank S.A. limitu wynosi 24 mln PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.