Menu Zamknij

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2011r.


Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2011r.

Data publikacji: 11.06.2011

Uchwały porządkowe,

1.  Pan Andrzej Karczykowski oświadczył, że Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym Pana Marka Garlińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym w głosowaniu brało udział 2.102.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 53,98 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.105.672 ważnych głosów w tym:

                             2.105.672 głosów ,,za’’

                             0 głosów wstrzymujących się,

                             0 głosów przeciw,

                             1000 głosów nieważnych,

2.  Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyłączenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów w tym:

                             2.106.672   głosów ,,za’’

                             0   głosów wstrzymujących się,

                             0   głosów przeciw.

3.   Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Panią Zofię Kaczor i Panią Urszulę Lipską do komisji skrutacyjnej, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym:

                             2.106.672 głosów ,,za’’

                             0 głosów wstrzymujących się,

                             0 głosów przeciw.UCHWAŁA NR 1

1.   WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie §17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2010.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 1, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym:

                                   2.106.672 ważnych głosów ,,za’’

                                   0 głosów wstrzymujących się,

                                   0 głosów przeciw.UCHWAŁA NR 2

1.  WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie §17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2010 w tym:

           1)   bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.646 tys. złotych (słownie: sto sześć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych)

           2)   rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.265 tys. złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

           3)  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 866 tysięcy złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

           4)   sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.367 tysięcy złotych (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych ),

           5)   informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego

2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 2, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54% całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.642 ważnych głosów, w tym:

                                   2.106.642 głosów ,,za’’

                                   0 głosów wstrzymujących się,

                                   0 głosów przeciw.UCHWAŁA NR 3

1.   WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2010r do 31.12.2010r Zarządowi w składzie:

                                   – Jarosław Stępniewski   2.068.885 głosami za,

                                   – Marek Kiersznicki        2.089.171 głosami za,

                                   – Krzysztof Marczak       2.097.642 głosami za.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 3 głosami jak wyżej.                                                                                              UCHWAŁA NR 4

1.   WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie §17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2010r. do 31.12. 2010r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:

                                –  Andrzej Karczykowski,                                                   2.086.431 głosami za,

                                –  Marek Garliński,                                                              2.076.091 głosami za,

                                –  Dariusz Krajowski-Kukiel                                                 2.106.431   głosami za,

                                –  Krzysztof Obłój                                                              2.106.431 głosami za,

                                –  Steven Tappan ( od 1.01.2010r. do 12.06.2010r. ).    1.838.109 głosami za,

                                –  Adam Parzydeł ( od 24.07.2010r. do 31.12.2010r.).   2.106.431 głosami za.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu przy każdym nazwisku jw. oddano 241 głosów nieważnych.UCHWAŁA NR 5

1.  WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza następujący podział zysku za rok 2010 w kwocie 1.265.926,72 zł. :

                        – na kapitał rezerwowy                     – 729.629,99 zł.

                        – na pokrycie straty z lat ubiegłych   – 536.296,73 zł.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54% całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym:

1.730.032 głosów ,,za’’

                                   376.640 głosów wstrzymujących się,

                                   0 głosów przeciw.UCHWAŁA NR 6

1.   WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie §17 statutu spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2010, w tym:

          1)  bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.490 tysięcy złotych (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

          2)  skonsolidowany rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia wykazujący zysk netto w kwocie 4.945 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych)

          3)   skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 58 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych ),

          4)  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.323 tysiące złotych (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),

         5)  informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 6, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54.% całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym:

2.106 672 głosów ,,za’’

                                   0 głosów wstrzymujących się,

                                   0  głosów przeciw.UCHWAŁA NR 7

1.   WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, wybiera następujących członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Rady wymienionych jn:

          1.   Marek Garliński                           2.106.672 głosów za,

          2.   Andrzej Karczykowski                2.106.672 głosów za

          3.   Dariusz Krajowski Kukiel             2.106.672 głosów za

          4.   Krzysztof Obłój                          2.106.672 głosów za

          5.   Adam Parzydeł                          2.106.672 głosów za

2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 7, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym:

2.106.672 głosów ,,za’’

                                   0 głosów wstrzymujących się,

                                   0 głosów przeciw.