Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Data publikacji: 16.01.2023

Działając na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.


ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:

I kwartał / 2023                                  2023.05.15

III kwartał / 2023                                2023.11.14


RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2022

– jednostkowy raport roczny              2023.04.26

– skonsolidowany raport roczny        2023.04.26


ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

– za I półrocze roku 2023                   2023.09.27


Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. i II kwartał 2023 r.


Jednocześnie zgodnie z § 62 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą spółki PROCHEM S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.