Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Data publikacji: 22.01.2020

Działając na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:

  • I kwartał / 2020 – 2020.05.15
  • III kwartał / 2020 – 2020.11.10


RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2019

  • jednostkowy raport roczny – 2020.04.24
  • skonsolidowany raport roczny – 2020.04.24


ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

  • za I półrocze roku 2020 – 2020.09.25


Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. i II kwartał 2020 r.


Jednocześnie zgodnie z § 62 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą spółki PROCHEM S.A., a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.