Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Data publikacji: 30.01.2019

Działając na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:

  • I kwartał / 2019 – 2019.05.15
  • III kwartał / 2019 – 2019.11.14


RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2018

  • jednostkowy raport roczny – 2019.04.26
  • skonsolidowany raport roczny – 2019.04.26


ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

  • za I półrocze roku 2019 – 2019.09.26


Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. i II kwartał 2019 r.


Jednocześnie zgodnie z § 62 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą spółki PROCHEM S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.