Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Data publikacji: 30.01.2018

Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.


ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:

  • I kwartał / 2018 – 2018.05.10
  • III kwartał / 2018 – 2018.11.14


RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2017

  • jednostkowy raport roczny – 2018.04.27
  • skonsolidowany raport roczny – 2018.04.27


ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

  • za I półrocze roku 2018 – 2018.08.31


Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. i II kwartał 2018 r.

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą spółki PROCHEM S.A., a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.