Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Data publikacji: 18.01.2016

Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:

  • IV kwartał / 2015 – 2016.02.29
  • I kwartał / 2016 – 2016.05.16
  • III kwartał / 2016 – 2016.11.14


RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2015

  • jednostkowy raport roczny – 2016.04.29
  • skonsolidowany raport roczny – 2016.04.29


ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

  • za I półrocze roku 2016 – 2016.08.31


Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą spółki PROCHEM S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.