Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Data publikacji: 28.01.2014

Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:

IV kwartał / 2013                           2014.03.03

I kwartał / 2014                             2014.05.15

III kwartał /2014                            2014.11.14


RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2013

jednostkowy raport roczny           2014.04.25

skonsolidowany raport roczny     2014.04.25


ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

za I półrocze roku 2014                2014.09.01


Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą Spółki PROCHEM S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego.