Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Data publikacji: 27.01.2013

Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:

IV        kwartał / 2012                                    2013.03.01

I           kwartał / 2013                                   2013.05.15

III        kwartał / 2013                                    2013.11.14

RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2012

–           jednostkowy raport roczny                 2013.04.26

–           skonsolidowany raport roczny            2013.04.26

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

–           za I półrocze roku 2013                      2013.09.02

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą Spółki PROCHEM S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego.