Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Data publikacji: 29.01.2010 

Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.

ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:
IV kwartał / 2009 2010.03.01
I kwartał / 2010 2010.05.17
III kwartał / 2010 2010.11.15

RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2009:
jednostkowy raport roczny 2010.04.30
skonsolidowany raport roczny 2010.04.30

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:
za I półrocze roku 2010 2010.08.31

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczał będzie kwartalną informację finansową dotyczącą Spółki PROCHEM S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego.