Menu Zamknij

Sprzedaż spółki zależnej


Sprzedaż spółki zależnej

Data publikacji: 27.10.2016

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 października 2016r. zawarł umowę zbycia udziałów w spółce „Pro-Organika” sp. z o.o., na podstawie której sprzedał 640 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 320.000,00 zł stanowiących całość udziałów posiadanych w kapitale zakładowym „Pro-Organika” sp. z o.o., za łączną cenę 652.160,00 zł, przy czym:

– zbycie nastąpi poprzez sprzedaż udziałów w dwóch pakietach; pierwszy pakiet obejmuje sprzedaż 280 udziałów, drugi pakiet obejmuje sprzedaż 360 udziałów;
– cena sprzedaży za zbycie 280 udziałów tj. kwota 285 320 zł, zostanie zapłacona przez nabywcę w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy;
– cena sprzedaży za zbycie 360 udziałów tj. kwota 366 840 zł zostanie zapłacona przez nabywcę w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy.


Udziały zostały sprzedane p. Andrzejowi Żelazo – prezesowi zarządu oraz wspólnikowi „Pro-Organika” sp. z o.o. posiadającemu dotychczas 8,6 % udziałów w kapitale zakładowym.
Emitent zbył całość udziałów w kapitale zakładowym „Pro-Organika” sp. z o.o.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na fakt, że w wyniku zawarcia ww. umowy zbycia udziałów dochodzi do zmiany w składzie Grupy Kapitałowej PROCHEM.