Menu Zamknij

Sprzedaż aktywów o znacznej wartości


Sprzedaż aktywów o znacznej wartości

Date of publication: 26.05.2015

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 maja 2015 r. jednostka zależna Emitenta – Prochem Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła 2 umowy zbycia udziałów w spółce Prochem Serwis Sp. z o.o., na podstawie których zbyła 196 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 196.000,00 zł stanowiących całość udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Prochem Serwis Sp. z o.o., za łączną cenę 1.300.000,20 zł, z czego:

  • 40 udziałów zostało zbytych na rzecz spółki Prochem Serwis Sp. z o.o., w celu ich dobrowolnego umorzenia, za wynagrodzeniem 668.005,20 zł, które ma być zapłacone do dnia 05 czerwca 2015 r.;
  • 156 udziałów zostało zbytych na rzecz Prezesa Zarządu Prochem Serwis Sp. o.o., będącego jednocześnie wspólnikiem Prochem Serwis Sp. z o.o. posiadającym dotychczas 10% udziałów w kapitale zakładowym, za cenę 631.995,00 zł, która ma być zapłacone do dnia 30 czerwca 2015 r.


Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Prochem Inwestycje Sp. z o.o. wynosi 196.000,00 zł. Kryterium będącym podstawą uznania ww. aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że Prochem Inwestycje Sp. z o.o. zbyła całość udziałów w kapitale zakładowym Prochem Serwis Sp. z o.o.


Emitent jest właścicielem 100% udziałów w spółce sprzedającej udziały (Prochem Inwestycje Sp. z o.o.).