Menu Zamknij

Rejestracja zmian Statutu Spółki


Rejestracja zmian Statutu Spółki

Data publikacji: 03.08.2023

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 03 sierpnia 2023 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS o dokonaniu wpisu w rejestrze KRS Emitenta.

01 sierpnia 2022 r., Sąd dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2023 r. zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta Sąd dokonał rejestracji:

– obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.355.000,00 zł do kwoty 2.005.000,00 zł tj. o kwotę 350.000 zł w drodze umorzenia 350.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którym odpowiada 350.000 głosów.
Kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 2.005.000,00 zł i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, dających łącznie prawo do 2.006.160 głosów.
– określenia nowej długości kadencji organów Emitenta.


Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki, w brzmieniu ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2023 r (dalej jako „ZWZA”):


Uchwała nr 19 ZWZA
§ 7 Statutu Spółki
Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 1.816.751 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
b) 188.249 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji serii B wyemitowanych jako imienne.
Uchwała nr 20 ZWZA
§ 19 ust. 2 Statutu Spółki
Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
Uchwała nr 21 ZWZA
§ 25 ust. 1 Statutu Spółki
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.


W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki (plik do pobrania).