Menu Zamknij

Rejestracja zmian Statutu Spółki – obniżenie kapitału zakładowego


Rejestracja zmian Statutu Spółki – obniżenie kapitału zakładowego

Data publikacji: 11.08.2022

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 10 sierpnia 2022 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS o dokonaniu wpisu w rejestrze KRS Emitenta.
09 sierpnia 2022 r., Sąd dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. zgodnie z treścią wniosku Emitenta.


Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta Sąd dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.935.000,00 zł do kwoty 2.355.000,00 zł tj. o kwotę 580.000 zł w drodze umorzenia 580.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którym odpowiada 580.000 głosów.
Kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 2.355.000,00 zł i dzieli się na 2.355.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, dających łącznie prawo do 2.356.160 głosów.


Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki, w brzmieniu ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2022 r. (Uchwała nr 21):
§ 7
Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.355.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.355.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
b) 537.500 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne.


W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki (plik do pobrania).