Menu Zamknij

Rejestracja zmian Statutu Spółki – obniżenie kapitału zakładowego


Rejestracja zmian Statutu Spółki – obniżenie kapitału zakładowego

Data publikacji: 11.09.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 10 września 2018 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS o dokonaniu wpisu w rejestrze KRS Emitenta.
29 sierpnia 2018 r., Sąd dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2018 r. zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta Sąd dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.895.000,00 zł do kwoty 2.935.000,00 zł tj. o kwotę 960.000 zł w drodze umorzenia 960.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którym odpowiada 960.000 głosów.
Kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 2.935.000,00 zł i dzieli się na 2.935.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, dających łącznie prawo do 2.936.160 głosów.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki, w brzmieniu ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2018 r. (Uchwała nr 19):


§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.935.000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.935.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
b) 682.500 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
c) 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii C na okaziciela.;


W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.